Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu đã được công bố theo quyết định 1829/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

VII. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU (01 TTHC) 
1. Đăng ký kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. BQL
a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận có hẹn ngày trả kết quả đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;
- Bước 3: Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, khi xem xét hồ sơ, phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
Ban quản lý khu kinh tế tỉnh sau khi thẩm định hồ sơ hợp lệ của cá nhân, tổ chức nếu đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thương nhân được kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.
Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND tỉnh xem xét ký quyết định cho phép cá nhân, tổ chức được kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
- Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 1, hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa (theo mẫu): bản chính;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp;
+ Giấy xác nhận của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hải quan: bản chính;
+ Giấy xác nhận của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng (hoặc Chi cục thuế nới có cửa khẩu) về việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: bản chính.
- Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 2, hồ sơ gồm:
Ngoài hồ sơ thực hiện theo quy định đối với nhóm 1, doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm như sau:
+ Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương cấp cho doanh nghiệp còn hiệu lực: bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp;
- Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 3, hồ sơ gồm:
Ngoài hồ sơ thực hiện theo quy định đối với nhóm 2; doanh nghiệp cần phải bổ sung như sau:
+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 02 năm gần nhất được kiểm toán theo quy định: bản chính;
+ Báo cáo kết quả hỗ trợ các hoạt động xã hội, từ thiện của tỉnh Cao Bằng (nếu có): bản chính;
+ Công văn cam kết của doanh nghiệp tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: bản chính.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện : Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý doanh nghiệp.
  g) Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thương nhân được kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để được phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.                                
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
(Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
k) Yêu cầu, điều kiện: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
- Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;
- Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT
 
TÊN THƯƠNG NHÂN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
       Số: …… ......, ngày  … tháng … năm 20…
 
ĐƠN XIN
Đăng ký kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa
 qua các cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng.
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 cảu Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa;
Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng;
            Căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của Doanh nghiệp (Công ty) trong việc kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất.
            Doanh nghiệp (Công ty….) kính trình UBND tỉnh Cao Bằng xem xét cho phép chúng tôi được tham gia kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu trong cửa khẩu tỉnh Cao Bằng như sau:
1.Tên thương nhân:..........................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: …………. Số điện thoại: ……………. Số fax: ..........
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …… do …….. (tên cơ quan cấp) ……… cấp ngày …. tháng ….. năm…
2. Nhóm hàng tái xuất: Công ty đăng ký thực hiện tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm sau:
 -Nhóm 1 ( hàng hóa không cần mã số):
 
-Nhóm 2 ( hàng hóa kinh doanh có điều kiện):
 
0-Nhóm 3 ( hàng đã qua sử dụng):
( Đăng ký kinh doanh nhóm nào thì đánh dấu x vào nhóm đó).
3. Hồ sơ Kèm theo gồm:………………….
4. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu của tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định đối với nhà nước.
Kính mong UBND tỉnh Cao Bằng xem xét cho phép./.                             
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL KKT tỉnh Cao Bằng;
- Lưu CT.
Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc 


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập158
  • Hôm nay2,515
  • Tháng hiện tại56,376
  • Tổng lượt truy cập1,119,598
Liên kết website

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 052, phố Kim Đồng - phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: bqlkkt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3854 529   - Fax: 0206 3854 929

Ghi rõ nguồn  (htttp://banqlkkt.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây