Chi bộ Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng và Chi bộ Trung tâm QL & KTDVHT KKT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ sáu - 18/08/2017 14:21
Chi bộ Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng và Chi bộ Trung tâm QL & KTDVHT KKT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thực hiện kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 05/7/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 15/8/2016, tại Trụ sở Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng, Chi bộ Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng (BQLCK Tà Lùng) và Chi bộ Trung tâm quản lý khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế (Trung tâm QL&KTDVHT KKT) tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tham dự Hội nghị có đ/c Ngân Văn Pao - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban QLCK Tà Lùng; đ/c Nguyễn Trung Kiên - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm QL&KTDVHT KKT và các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại 02 đơn vị.

Đồng chí Ngân Văn Pao tiến hành khai mạc Hội nghị và triển khai những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại ĐH Đảng XII của Đảng, nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và những hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phổ biến các nội dung thuộc tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo chương trình hành động của Chi bộ BQLCK Tà Lùng, NQ ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; NQ ĐHĐB Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII; NQ của Đảng bộ BQL KKT tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; NQ của Chi bộ BQLCK Tà Lùng nhiệm kỳ năm 2015 - 2017.

Dự thảo chương trình hành động của Chi bộ BQLCK Tà Lùng thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn của tình hình kinh tế cửa khẩu, thực hiện Nghị quyết ĐHĐB phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Chi bộ; tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Dự thảo đề ra một số mục tiêu như: đảm bảo 100%  đảng viên trong chi bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy khối và Đảng bộ các cấp; Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, “cơ quan văn hóa”; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1-2 đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế cửa khẩu, công tác suy tu cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư. Tham mưu cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh về công tác đối ngoại, trọng tâm là chương trình phát triển kinh tế, du lịch; định kỳ thường xuyên gặp gỡ, tọa đàm, trao đổi với cơ quan chức năng khu kinh tế cửa khẩu Thủy Khẩu - Trung Quốc trong công tác xuất nhập khẩu và chính sách phát triển biên giới. Làm tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...
  Đ/c Ngân Văn Pao - Đảng ủy viên, BT chi bộ, Trưởng BQLCK Tà Lùng phát biểu khai mạc hội nghị và triển khai các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm QL&KTDVHT KTT triển khai những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII (2015-2020), 06 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, Dự thảo chương trình hành động của Chi bộ Trung tâm QL&KTDVHT KKT, NQ của Chi bộ Trung tâm QL&KTDVHT KKT nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Với mục đích cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Dự thảo chương trình hành động của Chi bộ Trung tâm QL&KTDVHT KKT bám sát các nội dung cơ bản của NQĐH XII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương cùng Chương trình hành động thực hiện NQĐH XII của tỉnh ủy, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của Chi bộ, tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Chi bộ Trung tâm cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể : 100% Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác bồi dưỡng, phấn đấu trong nhiệm kỳ cử 03 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng,kết nạp được 02 Đảng viên mới; 100%  đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, 70% trở lên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trở lên; xây dựng cơ quan hàng năm đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”... .

Hội nghị cũng đã triển khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một số nội dung cơ bản việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của mỗi công chức, viên chức và người lao động, nâng cao nhận thức và chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của hai Chi bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Chi bộ, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
 
        Các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham dự cuộc họp.
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, đ/c Ngân Văn Pao - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng BQLCK Tà Lùng ghi nhận những ý kiến đóng góp, thảo luận mang tính xây dựng tại hội nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung căn bản, nội dung mới trong các văn kiện, đồng thời đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phát huy tốt tính chủ động, kiên trì, sáng tạo trong công việc, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào trong thực tiễn đời sống, để “ lời nói phải đi đôi với việc làm”./.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Phương Thảo - Trung tâm QLKTDVHTKKT

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://banqlkkt.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây