Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

Thứ hai - 14/06/2021 22:58
       Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhân tố quan trọng bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
anh dang web 15 6 2021
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
 
       Trong thời gian qua, các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó chú trọng KTGS việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 5.483 lượt tổ chức Đảng và 6.918 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 1.651 lượt tổ chức Đảng và 3.551 lượt đảng viên với các nội dung chủ yếu về chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ…
       UBKT các cấp tham mưu cho Tỉnh ủy kiểm tra đối với 19 tổ chức Đảng và 6 đảng viên (có 5 đồng chí là Tỉnh ủy viên); giám sát chuyên đề đối với 19 tổ chức Đảng và 4 đảng viên (là Tỉnh ủy viên) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Thành lập 6 đoàn kiểm tra đối với 80 lượt tổ chức Đảng và 38 lượt đảng viên (có 34 đồng chí là Tỉnh ủy viên) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, trọng tâm là 6 chương trình trọng tâm của tỉnh.
        Thành lập 4 đoàn kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với 68 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (gồm 56 thông báo kết luận liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh); thành lập đoàn kiểm tra 2 tổ chức Đảng và 16 đảng viên trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đối với tập thể, cá nhân sau kiểm điểm sâu theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
         Qua công tác KTGS, chỉ ra cho tổ chức Đảng, đảng viên thấy những ưu điểm để phát huy; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để yêu cầu tổ chức Đảng và các cá nhân cam kết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
        Công tác thi hành kỷ luật được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thủ tục; xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, mất đoàn kết nội bộ; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định trách nhiệm nêu gương, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước…, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây hậu quả nghiêm trọng.
         Giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên là cấp ủy viên bằng các hình thức: khiển trách 1, cảnh cáo 1, khai trừ 1. Ban Thường vụ huyện ủy, Thành ủy thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng (3 đảng ủy cơ sở, 3 chi bộ) bằng hình thức khiển trách. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 292 đảng viên (có 60 cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 174, cảnh cáo 91, cách chức 5, khai trừ 22. UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 16 đảng viên bằng các hình thức: khai trừ 4, cảnh cáo 5, khiển trách 7.
UBKT huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 157 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 41, cảnh cáo 18, cách chức 1, khai trừ  97. Việc xem xét, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và có tác dụng tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.
         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra yêu cầu đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng bộ, đó là “đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng”. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, công tác KTGS và kỷ luật của Đảng cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
         Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ KTGS; đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Tăng cường KTGS đối với các tổ chức Đảng và đảng viên ở các cơ quan, đơn vị và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: quản lý tài chính, tài sản; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai... Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
        Thứ hai, xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác KTGS trong thời gian tới là phục vụ hiệu quả việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng cấp bách; công tác KTGS phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
        Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu "xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, hiệu quả”.
       Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa UBKT với các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan khối nội chính để tham mưu giúp cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra với các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án… với công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân để thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng kịp thời và có hiệu quả.

Tác giả bài viết: Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1048/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm thực hiện dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:56 | lượt tải:12

84/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:238 | lượt tải:11

82/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:261 | lượt tải:15

83/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnhcủa Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:192 | lượt tải:13

85/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnh của Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:266 | lượt tải:14

833/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Tà Lùng II (Công ty TNHH Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:162 | lượt tải:16

835/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Khu thương mại đầu mối quốc tế Tà Lùng (Ta Lung International Trade Center) (Công ty TNHh Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:210 | lượt tải:25

72/QĐ-BQLKKT

Quyết định công khai, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

Lượt xem:147 | lượt tải:16

51/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Ban QLKKT

Lượt xem:213 | lượt tải:21

337/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:913 | lượt tải:47


tthc 1


banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3
detaikh 1


banner
iso 9001 2015

banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay23,027
  • Tháng hiện tại562,630
  • Tổng lượt truy cập7,430,103
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây