Hội nghị điển hình tiên tiến Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh giai đoạn 2010-2015

Thứ tư - 16/08/2017 11:10
Thực hiện Kế hoạch số 2487/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015 và Kế hoạch số 109/KH-BQL ngày 13/01/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2015, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2015.
Đ/c Lê Thành Chung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c Lê Thành Chung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế phát biểu khai mạc Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo, lãnh đạo các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đại diện các tổ, đội lao động trực thuộc Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Cao Bái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.
Đ.c Hoàng Cao Bái trình, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010- 2015
Đ.c Hoàng Cao Bái trình, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban
trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010- 2015
Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010- 2015, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh luôn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhà nước giao hàng năm. Trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng thu ngân sách địa phương.

Đối với công tác xây dựng văn bản:  Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu: Trà Lĩnh, Tà Lùng Sóc Giang theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã kiện toàn ổn định bộ máy của Ban theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức. Ngoài ra để quản lý tốt các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và khai thác các dịch vụ hạ tầng tại cửa khẩu Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã tham mưu cho UBND cho phép thành lập thêm Ban quản lý cửa khẩu Lý Vạn và Trung tâm khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế. Phân công rõ nhiệm vụ, rõ ràng cụ thể đối với tập thể Lãnh đạo Ban để đạt kết quả cao nhất trong quá trình công tác; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 về quy chế phối  hợp quản lý nhà nước trong khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp; Quyết định 528/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp thu phí đối với các phương tiện vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại  các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cửa khẩu, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu. Tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm một số cơ chế chính sách tại cửa khẩu Đức Long (Thạch An) và triển khai thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Công văn số 748/TTg-KTTH ngày 25/5/2013. Tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng và đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg ngày 11/3/2014.

Đối với công tác quản lý đầu tư: Ban cấp mới được 33 Giấy chứng nhận đầu tư, cấp điều chỉnh 16 Giấy chứng nhận đầu tư.Cùng với việc tăng cường thu hút các dự án đăng ký mới, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư luôn được coi trọng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cùng các cấp, các ngành, địa phương thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt và đồng bộ nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đã đăng ký. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh cùng với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các dự án.

Công tác quy hoạch: Trong giai đoạn vừa qua, Ban đã cấp 16 Giấy phép quy hoạch. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng lập quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh sau khi có Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hùng Quốc và khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, Huyện Trà Lĩnh (giai đoạn 2009-2025) tại Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31/12/2010. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2030, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 08/4/2013. Được UBND tỉnh cho chủ trương Quy hoạch khu vực Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang. 

Công tác giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế, phí, lệ phí và các hoạt động khác: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2014 đạt 1,502 tỷ USD, đã có sự biến đổi tăng về số lượng nhưng chưa bền vững.  Bên cạnh đó thu ngân sách đối với công tác thu phí cửa khẩu trong những năm qua góp phần không nhỏ vào thu ngân sách của địa phương, tổng thu trong giai đoạn 2011-2014 đạt 465 tỷ đồng, ước tính giai đoạn 2011-2015 sẽ đạt 640 tỷ đồng.

Việc thực hiện đầu tư các cơ sở hạ tầng: Đối với các công trình đầu tư bằng vốn ngân sách : Trong giai đoạn 2011-2014 đã bố trí được 333,2 tỷ đồng từ nguồn vốn NSTT của Trung ương và nguồn ngân sách địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu (235,8 tỷ) và khu công nghiệp Đề Thám (97,4 tỷ). Việc bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng cửa khẩu đã tạo ra được nhiều điều khiện thuận lợi thúc đẩy việc phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư từ đó góp phần vào việc tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách cho tỉnh.
         
Đối với công tác đối ngoại: Hàng năm, Ban luôn tổ chức những cuộc tọa đàm, đàm phán với nước bạn Trung Quốc nhằm giữ vững mối quan hệ hữu hảo,  tìm giải pháp thông thương hàng hóa giữa các cửa khẩu. Đặc biệt được sự cho phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2014, Ban đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa tổ chức thành công Hội đàm giữa các doanh nghiệp tỉnh Long Châu,Trung Quốc với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Công tác đối ngoại của Ban từng bước được nâng cao, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa tỉnh Cao Bằng với các tỉnh biên giới Trung Quốc, nhằm góp phần đẩy mạnh giao thương giữa hai nước.

Công tác cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính luôn được xem là một trong những hướng đột phá trọng tâm trong việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2011-2015. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và định hướng cho công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, BQL khu kinh tế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các BQL khu kinh tế cửa khẩu phối hợp tốt với các ngành chức năng thực hiện tốt các thủ tục về thông quan hàng hóa, xuất nhập cảnh đảm bảo thông thoáng, thuận tiện, nhanh chóng với phương châm phục vụ khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu. Ban đã thường xuyên tiến hành rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời thay thế, bổ sung. Chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu xây dựng trình UBND tỉnh xem xét ban hành bộ thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, thẩm quyền của Ban. Trong năm 2014, Ban đã xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu. Việc niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Quá trình thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp địa điểm cho các cá nhân, doanh nghiệp luôn đảm bảo đúng theo quy định.

Bên cạnh các nhiệm vụ công tác nêu trên, công tác quản lý giám sát khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển theo đúng quy hoạch, thiết kế kỹ thuật được phê duyệt của tỉnh, trung ương; Công tác thông tin, báo cáo; Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý quy hoạch; Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý xuất nhập cảnh qua lại biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu; công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; công tác quản lý lực lượng bốc xếp vận tải hàng hoá tại khu vực cửa khẩu cũng được Ban phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai thực hiện tốt.

Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới: Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công giúp đỡ xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, Ban Quản lý Khu kinh tế đã thành lập tổ công tác giúp đỡ xã Lý Quốc sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Phân công đoàn thanh niên xây dựng Kế hoạch tổ chức các đợt tình nguyện; xây dựng kế hoạch kêu gọi các doanh nghiệp đang tham gia đầu tư tại Khu kinh  tế cửa khẩu ủng hộ, hỗ trợ một phần kinh phí góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Lý Quốc, Hạ Lang trong thời gian sớm nhất. Bước đầu Ban đã ủng hộ 3 suất xe đạp cho 03 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Phổ thông trung học Bằng Ca, xã Lý Quốc.
Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham luận của một số cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã đạt được những thành tích xuất sắc, nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 -2015.
Đ.c Lý Quốc Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch báo cáo tham luận tại Hội nghị
Đ.c Lý Quốc Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch
báo cáo tham luận tại Hội nghị
Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban cũng đã công bố và trao Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010- 2015.
Đ/c Lôi Núng, Phó trưởng ban trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Đ/c Lôi Núng, Phó trưởng ban trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, để tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tiếp theo, tại Hội nghị, đồng chí Lê Thành Chung - Trưởng ban đã phát động thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban. Bằng những hành động cụ thể, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm; tiếp tục huy động mọi nguồn lực giúp đỡ xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huê - Phó Chánh Văn phòng

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://banqlkkt.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây