Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022

Thứ sáu - 14/01/2022 14:39
2453 kh bql kh cchc nam 2022 1
2453 kh bql kh cchc nam 2022 2
2453 kh bql kh cchc nam 2022 3
2453 kh bql kh cchc nam 2022 4
2453 kh bql kh cchc nam 2022 5
2453 kh bql kh cchc nam 2022 6
PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số 2453 /KH-BQL ngày  31/12/2021  của Ban quản lý khu kinh tế)
 
Nhiệm vụ
cụ thể
Sản phẩm,
kết quả
Thời gian
 thực hiện
Bộ phận chủ trì Bộ phận
 phối hợp
Dự trù kinh phí
 
Ghi chú  
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
1. Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 - Kế hoạch CCHC năm 2021
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện KH;
-  BC CCHC
 - Tháng 12/2021
- Thường xuyên
 
- Định kỳ
 
-Lãnh đạo Ban
 
 
- Văn phòng Ban
Các phòng, đơn vị trực thuộc      
2. Theo dõi tổng hợp, đánh giá CCHC BC quý, năm, BC đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ - Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
3. Kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị Kết quả kiểm tra Quý II, quý III năm 2022 - Văn phòng Ban Các phòng, đơn
vị trực thuộc
     
4. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác CCHC Tin, bài, ảnh đăng trên trang thông tin điện tử của Ban; In tờ rơi, dựng clip tuyên truyền về thực hiện TTHC trực tuyến Thường xuyên - Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc 5.000.000đ    
II. Cải cách thể chế
1. Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
 
Văn bản đăng ký chương trình công tác với UBND tỉnh Quý I/2022 Phòng Kế hoạch tổng hợp Văn phòng Ban, Các phòng chuyên môn      
2. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2022 - Công văn về kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2022
- Báo cáo kết quả
 
 
-Quý I/2022
 
 
Theo hướng dẫn
- Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
3. Xây dựng và ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật - Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Ban
-Báo cáo kết quả
Quý I/2022
 
 
Theo hướng dẫn
- Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
III. Cải cách TTHC
 
1. Ban hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC
- Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022;
- Các văn bản triển khai thực hiện
Tháng 12/2021
Hoặc tháng 01/2022 (sau khi có quyết định của UBND tỉnh)
 
 
 
Thường xuyên
- Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
2. Rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Ban
 
    - Văn phòng Ban
 
- Các phòng chuyên môn      
3. Trình công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban (nếu có)  
Hồ sơ trình công bố hoặc bãi bỏ TTHC
 
 
Sau khi rà soát có phát sinh
- Các phòng chuyên môn có TTHC Văn phòng Ban      
4. Công khai các TTHC đã được công bố tại nơi giải quyết TTHC và trên trang TTĐT theo quy định  
TTHC được niêm yết công khai
 
Khi có TTHC mới được công bố
- Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Báo cáo kết quả thực hiện  
Thường xuyên
- Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
6. Tuyền tuyên và triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI  
Thường xuyên
- Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
7. Thực hiện tốt chế độ báo cáo kiểm soát TTHC Báo cáo quý, năm về kiểm soát TTHC Theo quý, năm Văn phòng Ban Các phòng chuyên môn    
 
 
8. Rà soát các TTHC bắt buộc thực hiện liên thông Các TTHC thực hiện liên thông  
Thường xuyên
 
Văn phòng Ban
Các phòng chuyên môn      
9. Tăng cường tuyên truyền về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mưc độ 3, mức độ 4 Các biện pháp tuyên truyền  
Thường xuyên
Văn phòng Ban, Các phòng chuyên môn Các đơn vị trực thuộc      
IV. Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính
1. Tiếp tục thực hiện quy định của cấp trên về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Các quyết định, văn bản liên quan  
 
Thường xuyên
- Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
2. Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ và đề án vị trí việc làm của Ban và các đơn vị trực thuộc khi có sự thay đổi văn bản quy định của cấp trên Các quyết định, văn bản liên quan Khi văn bản quy định cấp trên có sự thay đổi - Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
3. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ tình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc  
Báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra
 
Quý IV/2022
 
Văn phòng
 
Các phòng, đơn vị trực thuộc
     
V. Cải cách chế độ công vụ
1. Xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 Quý I/2022 Văn phòng Các phòng, đơn vị trực thuộc 20.000.000đ    
2. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 Quý IV/2022 Văn phòng Các phòng, đơn vị trực thuộc      
3. Xây dựng hướng dẫn và tổ chức đánh giá, phân loại CC,VC năm 2022 ( theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền) Các văn bản hướng dẫn
Kết quả phân loại CB,CC,VC
 
Tháng 11, 12 năm 2022
 
Văn phòng Ban
 
Các phòng, đơn vị trực thuộc
     
4. Báo cáo chất lượng đội ngũ CBCCVC năm 2022 đúng thời gian quy định
 
 
Báo cáo kết quả
 
Đầu quý I/2023
 
Văn phòng Ban
Các phòng, đơn vị trực thuộc      
VI. Cải cách tài chính công
1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khoán chi, công khai, minh bạch các hoạt động chi tiêu tại Ban theo quy định;
- Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản công
- Các báo cáo liên quan
 
 
 
- Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi nếu có)
- Quy chế quản lý tài sản công (sửa đổi nếu có)
 
 
 
 
Thường xuyên
- Phòng Kế hoạch tổng hợp
 
 
 
 
- Văn phòng Ban
Các phòng, đơn vị trực thuộc      
2. Xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các cửa khẩu, lối mở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Qúy I, Qúy II năm 2022 Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng KKT Phòng Kế hoạch tổng hợp 40.000.000    
3. Xây dựng đơn giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các cửa khẩu, lối mở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Qúy II, quý III năm 2022 Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng KKT Phòng Kế hoạch tổng hợp      
VII. Xây dựng về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
1. Xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT  Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 Quý IV/2021 Văn phòng Ban Các phòng, đơn vị trực thuộc      
2. Nâng cao khả năng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành; hiệu quả sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa Ban với các sở, ngành, địa phương dưới dạng điện tử  
 
 
Thường xuyên
 
 
 
Văn phòng Ban
 
 
Các phòng, đơn vị trực thuộc
     
3. Duy trì, cung cấp thông tin trên trang TTĐT Tỷ lệ thông tin theo quy định được cung cấp trên trang TTĐT của Ban  
Thường xuyên
 
Văn phòng Ban
 
Các phòng, đơn vị trực thuộc
     
4. Rà soát, cng cấp các biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Các mẫu đơn, tờ khai trong hồ sơ TTHC được thiết lập dưới dạng điện tử trên Cổng dịch vụ công Năm 2022  
 
Các phòng chuyên môn
 
 
Văn phòng
     
5. Nâng cao khả năng khai thác hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công đã được trang bị  - Số lượng TTHC được giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công
 - Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4
Thường xuyên  
 
Các phòng chuyên môn
 
 
Văn phòng
     
6. Thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử Báo cáo đánh giá, xếp hạng Tháng 12/2022  
Văn phòng
Các phòng, đơn vị trực thuộc      
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://banqlkkt.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

84/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:160 | lượt tải:10

82/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:197 | lượt tải:14

83/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnhcủa Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:130 | lượt tải:12

85/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnh của Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:198 | lượt tải:13

833/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Tà Lùng II (Công ty TNHH Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:120 | lượt tải:16

835/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Khu thương mại đầu mối quốc tế Tà Lùng (Ta Lung International Trade Center) (Công ty TNHh Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:164 | lượt tải:23

72/QĐ-BQLKKT

Quyết định công khai, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

Lượt xem:121 | lượt tải:16

51/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Ban QLKKT

Lượt xem:159 | lượt tải:21

337/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:868 | lượt tải:45

336/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:736 | lượt tải:49


tthc 1


banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3
detaikh 1


banner
iso 9001 2015

banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay6,393
  • Tháng hiện tại333,912
  • Tổng lượt truy cập7,201,385
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây