ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Thứ ba - 16/01/2018 13:42
           Thực hiện Chương trình công tác, ngày 10 tháng 01 năm năm 2018, Đảng ủy BQL Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác  Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Kiên Cường – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.
 
1 600 x 450
Đồng chí Nguyễn Kiên Cường – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
            Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2017, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.
            Năm 2017, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và sự  phối kết hợp giữa cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của Ban chấp hành Đảng ủy và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như thu ngân sách đạt trên 1.500 tỷ đồng, (trong đó thu từ hoạt động kinh tế cửa khẩu đạt trên 480 tỷ đồng), kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao so với năm 2017 và đạt trên 800 triệu USD, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng cao nhất trong các năm trở lại đây.
            Đảng ủy Ban đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ theo kế hoạch đề ra.Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt 2/2016) và triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành ( đợt II/2017) với tổng số lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia là 241 lượt người. Triển khai kịp thời các Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương và Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Về việc học tập, làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Công tác xây dựng kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và một số nội dung khác theo chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể của Ban.
             Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng nên trong năm 2017 Đảng ủy Ban đã chỉ đạo các chi bộ đảng đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên; chất lượng đảng viên được nâng lên cả về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” luôn được chú trọng, quan tâm lãnh đạo thực hiện.

​​​​​​
2 600 x 450
Trao quyết định kết nạp đảng viên mới trong năm 2017

            Xác định việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động trọng tâm trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ban. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện của năm 2017 và từng đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ đăng ký kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy chi bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách, tham mưu giúp việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW;
 

3 600 x 450
Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


              Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ,  Đảng ủy Ban đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 40-CTr/ĐU ngày 07/03/2017. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Đảng ủy Ban đã triển khai học tập đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ban và kết quả 100% đảng viên cam kết không "tự diễn biến", tự chuyển hóa".
           Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện và chỉ đạo thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc. Trong năm 2017 Đảng ủy đã ban hành Chương trình số 46-CTr/ĐU ngày 16 tháng 3 năm 2017 Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế. Chỉ đạo đạo UBKT Đảng ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt giám sát tổ chức Đảng, việc thực hiện thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng và kiểm tra tài chính Đảng. Qua kiểm tra, giám sát các chi bộ đều thực hiện đúng điều lệ Đảng và các hướng dẫn hiện hành, trong năm không có Đảng viên khiếu nại, tố cáo, không có đảng viên bị thi hành kỷ luật, công tác tài chính đảng được thực hiện đúng quy định của Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí.
            Đối với công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong năm Ban chấp hành Đảng ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong chỉ đạo, điều hành đã sâu sát từng công việc cụ thể, có nhiều biện pháp quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã có nhiều biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đối với các tồn tại được chỉ ra trong công tác giải ngân vốn đầu tư như: xác định giải ngân vốn đầu tư là một nhiệm vụ " đột phá", thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá "tăng cường các biện pháp giải ngân vốn đầu tư vào khu kinh tế năm 2017"; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của các dự án. Quán triệt chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thúc đẩy phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020. Trong năm đã tiếp nhận 57 hồ sơ, thực hiện trả kết quả đúng thời hạn 50 hồ sơ, các hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết theo đúng trình tự thủ tục (03 hồ sơ quá hạn do chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh). Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp đảm bảo đạt theo tiến độ đã đề ra, tăng cường công tác phối hợp GPMB để bàn giao đưa vào thi công, chỉ đạo tốt công tác giải ngân vốn đầu tư, đến hết năm đạt trên 92% chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt công tác quảng bá, tuyên truyền cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh vào khu kinh tế cửa khẩu, trong năm đã cấp mới 8 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó có 07 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký thực hiện là 6.616 tỷ đồng; 01 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký thực hiện là 10 triệu USD; Xem xét điều chỉnh 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi 06 dự án đầu tư vi phạm các quy định về đầu tư trên địa bàn khu kinh tế; thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 03 nhà đầu tư. Nâng tổng số các dự án đầu tư  lên 59 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 9.349 tỷ đồng (trong đó 26 dự án đã đi vào hoạt động, 25 dự án đang triển khai, 7 dự án chưa triển khai và 1 dự án chậm tiến độ).
            Công tác quản lý, phối hợp thu ngân sách, thu phí lệ phí luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, đến hết năm số phí thu được đạt trên 282 tỷ đồng, vượt 130% so với kế hoạch giao. Công tác quản lý môi trường, quản lý cửa khẩu, quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu đều được Đảng ủy chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt, về cơ bản đều đạt các chỉ tiêu giao trong năm.Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại, nhất là công tác đối ngoại để thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, hợp tác xây dựng Khu kinh tế qua biên giới, xây dựng Đề án  kết nối hanh lang giao thông vận tải quốc tế..., quá trình tham mưu thực hiện công tác đối ngoại đều thực hiện tốt các quy định của Đảng và nhà nước về hoạt động đối ngoại. Nhìn chung trong năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của Ban đã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo công tác tham mưu chỉ đạo của UBND tỉnh trong nhiệm vụ phát triển kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp góp phần vào sự phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh.
            Các tổ chức đoàn thể trong năm đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức, sinh hoạt định kỳ, triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của cấp trên. Tập trung công tác xây dựng đoàn thể vững mạnh, với các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tham gia góp ý với cấp ủy Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
           Về công tác năm 2018, Đảng ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; nghị quyết đại  hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016-2020 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng; Phối hợp triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành TW và chính quyền địa phương để xây dựng Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng và xây dựng quy hoạch chi tiết các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Triển khai tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng  khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp do Ban làm chủ đầu tư. Phối hợp quản lý tốt quy hoạch, xây dựng lấn chiếm trái phép;Tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện đề án xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh – Long Bang; Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng của cơ quan, các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
              Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ ngành, của địa phương, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, định hướng tiếp nhận thông tin thông qua công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên; các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của Đảng bộ và các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục chỉ đạo Triển khai học tập và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 về  “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
              Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên”; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, làm tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong đảng viên, qua đó không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra; tiếp tục giúp đỡ và hướng dẫn làm thủ tục phát triển Đảng cho quần chúng ưu tú. Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định hiện hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt hương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ và UBKT Đảng ủy năm 2018 và nhiệm kỳ 2015-2020.  Xây dựng Chương trình kiểm tra năm 2018 cụ thể, phù hợp với tổ chức cở sở đảng được kiểm tra. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng quy định Điều lệ của mỗi tổ chức; đẩy mạnh “Phong trào thi đua yêu nước” và tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp.

 

Tác giả bài viết: Lý Quốc Khánh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

72/QĐ-BQLKKT

Quyết định công khai, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

Lượt xem:17 | lượt tải:6

337/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:699 | lượt tải:36

336/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:626 | lượt tải:40

326/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Văn phòng Ban)

Lượt xem:756 | lượt tải:41

304/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:842 | lượt tải:37

299/QĐ-BQLKKt

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Văn phòng Ban)

Lượt xem:536 | lượt tải:35

236/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:692 | lượt tải:40

235/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt hoạt động dự án Kho bãi hàng hoá, địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Bằng Giang Cao Bằng

Lượt xem:741 | lượt tải:50

1440/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại huyệnTrà Lĩnh(nay là huyệnTrùng Khánh),tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:656 | lượt tải:168

1439/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản (Công ty Damac)

Lượt xem:728 | lượt tải:275


tthc 1


banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3
detaikh 1


banner
iso 9001 2015

banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay1,917
  • Tháng hiện tại540,733
  • Tổng lượt truy cập5,807,679
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây